• Phụ lục 04: Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2018
 • Phụ lục 05: Báo cáo đánh giá Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh hàng năm (2017) và 3 năm gần nhất (2015-2017)
 • Phụ lục 06: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2017
 • Phụ lục 07: Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới Doanh nghiệp năm 2017
 • Phụ lục 08: Báo cáo Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2017
 • Phụ lục 09: Báo cáo tài chính năm 2017
 • Phụ lục 09.1: Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2017
 • Phụ lục 09.2: Báo cáo tài chính năm 2017
 • Phụ lục 10: Báo cáo chế độ tiền lương – thưởng Doanh nghiệp năm 2017
 • Phụ lục 1 – Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin
 • Phụ lục 2 – Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
 • Phụ lục 3 – Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
 • Phụ lục 4 – Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017
 • Phụ lục 5 – Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất
 • Phụ lục 6 – Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016
 • Phụ lục 7 – Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015
 • Phụ lục 8 – Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016
 • Phụ lục 9 – Báo cáo tài chính của doanh nghiệp
 • Phụ lục 10 – Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

– Chương trình hành động Phòng, chống tham nhũng và Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng năm 2017  – Tải về
– Kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng năm 2017 – Tải về